10 ሓቅታት ኣካለ ጉዱኡነት

መቐለ 24 ሕዳር 2011(ድምፂ ወያነ) 1 ልዕሊ ሓደ ቢሊዮን ኣካለ ጉዱኣት ኣብ ዓለም ኣለዉ። እዚ ድማ 15 ሚኢታዊ ካብ በዝሒ ህዝቢዓለም ይሽፍን ።ካብ110-190 ሚሊዮን ኣባፅሕ ኣብ ሕሱም ኣካለ ጉዱኡነት ይርከቡ። መጠን ኣካለ ጉዱኡነት እናወሰከ ይመፅእ ኣሎ።

2 ቱሑት ኣታዊ ዘለወን ሃገራት ሉዑል መጠን ኣካለ ጉዱኡነት ኣለወን። ኣብ ደቂ ኣነስትዮ ህፃናት ሽማግለታትን ኣባፅሕን ብዝተፈላለየ መንገዲ የጋጥም።

3 ኣካለ ጉዱኣት ቡዙሕ እዋን ክረኽብዋ ዝግባእ ግልጋሎት ሕክምና ኣይረኽቡን። ፍርቂ ዝኾኑ ኣካለ ጉዱኣት ሕክምናዊ ግልጋሎት ከይረከቡ ይተርፉ።

4 ኣብ መኣዲ ትምህርቲ ኣካለ ጉዱኣት ህፃናት ካብቶም ሰብ ሙሉእ ኣካል ህፃናት ዉሱናት እዮም። እዚ እዉን ካብ ምንኣስ ቁጠባዊ ዓቅሚን ዘንባዕ ርድኢትን ዝመፀ እዩ።

5 ኣብ ስራሕ ናይ ሙቁፃር ዑዱሎም ቱሑት እዩ። ኣካለ ጉዱኣት ፍልጠት ፣ክእለትን ልምድን ሒዞም እዉን ስራሕ ክቁፀሩ ይፅገሙ።ብብርኪ ዓለም 53ሚኢታዊ ደቂ ተባዕትዮ20 ሚኢታዊ ደቂ ኣነስትዮ ጥራሕ ኣብ ስራሕ ክቁፀሩ ዝከኣሉ።

6 ኣካለ ጉዱኣት ንድኽነት ዝተቃልዑ እዮም።ኣብ ቱሑት ናብራ ይነብሩ። ፀገም ሕፅረት ምግቢ፣ማይ፣መፅለሊን ኣለዉዎም።

7 ኣካለ ጉዱኣት ብሕክምና ዓርሶም ክኽእእሉ ምሕጋዝ ይከኣል።

8 ጉዱኣት ኣካል ንማሕበረሰብ ረብሓ ዘለዋ ስራሕ ክሰርሑ ዓቅሚ ኣለዎም። ይኩን እምበር ዛጊድ40ሚኢታዊ ጥራሕ እዚ ንምስራሕ ዑዱል ኣለዋም።

9 ምስ ኣካለ ጉዱኣት ተታሒዞም ዝመፁ ፀገማት ምቅራፍ ይከኣል። ጠመተ መንግስታዉን ዘይ መንግስታዉን ከምኡ እዉን ዉልቀ ፃዕሪ ግዳያት ይሓትት።

10 ኣካለ ጉዱኣት ንሰብ ሙሉእ ኣካል ዝተወሃበ መሰል ኣለዎም።

ፍልፍል፡WHO